Home

ประกาศรับสมัครครูผู้สอน โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา  
รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอาหรับ  วุฒิปริญาตรี  (หากมีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ)  ติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียนในเวลาทำการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0879684809   ประกาศ ณ วันที่ 29/11/2559 

 

 

โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ

เปิดสอนตามระบบอิกเกราะสามัญศึกษากรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหลักสูตรจากประเทศอัฟริกาใต้และอินเดีย เป็นหลักสูตรที่ได้รับการ

รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ หลักสูตรฮาฟิส-ฮาฟิเศาะฮ

โดยระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแยกเรียน ชาย-หญิง อย่างชัดเจน มุสลีมของเรา

สามารถเรียนรู้ นำสู้การปฏิบัติ เคร่งครัดคุณธรรม นำเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาหลักที่ดำเนินการสอน

1. หลักสูตร อิสลามศึกษา

        วิชา อัล-อัลกุรอ่าน

        วิชา อัล-อะกออิด (หลักการศรัทธา)

        วิชา อัล-ฟิกฮ (ศาสนบัญญัติ )

        วิชา อัล-ตาริค (ประวัติศาสตร์อิสลาม)

        วิชา อัคล๊าก วัล อะด๊าบ (จริยธรรมอิสลาม)

        วิชา อัล อะฮาดิษ วจนของท่านนบี (ซอลฯ)

        วิชา ดุอาอุ และ ท่องจำอัล-กุรอ่าน

        วิชา ฮาฟิส ( ท่องจำ อัล-กุรอ่าน )

 2.หลักสูตรวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ( หลักสูตรแกนกลาง 2551 )

    ประกอบด้วย 8 กล่มสาระการเรียนรู้ดังนี้

        - กลุ่มสาระ ภาษาไทย

        - กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์

        - กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์

        - กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

        - กลุ่มสาระ สุขศึกษา และ พละศึกษา

        - กลุ่มสาระ ศิลปะ

        - กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

        - กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ

 3. ภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมนำสู่อาเซียน 

        - ภาษาอาหรับ

        - ภาษามลายู

        - ภาษาอังกฤษ

        และกำลังทดลองนำร่อง สอนภาษา  "อูรดู"  และ  "ภาษาจีน"  เพิ่มเติม

 

 

การสอนของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซอลลันลอฮุ อลัยฮิวะซอลลัม)

หมายถึง

กระบวนการ ที่นบีใช้  อบรม สั่งสอน เศาะหาบะฮ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

และเพื่อแสวงหาความโปรดปราน จากพระองค์อัลลอฮุ 

 

วิธีสอน ของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซอลลันลอฮุ อลัยฮิวะซอลลัม)  มีดังนี้

                                                                                     1. สอนแบบบรรยาย

                                                                                     2. สอนแบบสาธิต

                                                                                     3. สอนแบบอภิปราย

                                                                                     4. สอนแบบฝึกฝนและปฏิบัติ

                                                                                     5. สอนแบบใช้คำถาม

                                                                                     6. สอนแบบตัรฆีบ และ ตัรฮีบ

                                                                                     7. สอนแบบอุปมาอุปมัย

                                                                                     8. สอนแบบเล่าเรื่อง 

                                                                                     9. สอนแบบแสดงเป็นแบบอย่าง

 

 

 

 
Who's Online
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 76133
Login Formชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
สำรวจความนิยม