Home

 

โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ

เปิดสอนตามระบบอิกเกราะสามัญศึกษากรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหลักสูตรจากประเทศอัฟริกาใต้และอินเดีย เป็นหลักสูตรที่ได้รับการ

รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ หลักสูตรฮาฟิส-ฮาฟิเศาะฮ

โดยระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแยกเรียน ชาย-หญิง อย่างชัดเจน มุสลีมของเรา

สามารถเรียนรู้ นำสู้การปฏิบัติ เคร่งครัดคุณธรรม นำเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาหลักที่ดำเนินการสอน

1. หลักสูตร อิสลามศึกษา

        วิชา อัล-อัลกุรอ่าน

        วิชา อัล-อะกออิด (หลักการศรัทธา)

        วิชา อัล-ฟิกฮ (ศาสนบัญญัติ )

        วิชา อัล-ตาริค (ประวัติศาสตร์อิสลาม)

        วิชา อัคล๊าก วัล อะด๊าบ (จริยธรรมอิสลาม)

        วิชา อัล อะฮาดิษ วจนของท่านนบี (ซอลฯ)

        วิชา ดุอาอุ และ ท่องจำอัล-กุรอ่าน

        วิชา ฮาฟิส ( ท่องจำ อัล-กุรอ่าน )

 2.หลักสูตรวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ( หลักสูตรแกนกลาง 2551 )

    ประกอบด้วย 8 กล่มสาระการเรียนรู้ดังนี้

        - กลุ่มสาระ ภาษาไทย

        - กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์

        - กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์

        - กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

        - กลุ่มสาระ สุขศึกษา และ พละศึกษา

        - กลุ่มสาระ ศิลปะ

        - กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

        - กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ

 3. ภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมนำสู่อาเซียน 

        - ภาษาอาหรับ

        - ภาษามลายู

        - ภาษาอังกฤษ

 

 
โฆษณาพื้่นที่นี้ ติดต่อ 087-2967043  หรือ  email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
 

 โฆษณาพื้่นที่นี้ ติดต่อ 087-2967043  หรือ  email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
Who's Online
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติการเข้าชมเว็บ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 84107
Login Formชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
สำรวจความนิยม